Odborné služby

 • Zakázkové programovanie a implementácia
  • vývoj a implementácia mapových i databázových aplikácií na zákazku
  • inštalácia, konfigurácia, optimalizácia výkonu, riešenie bezpečnosti
  • integrácia s ostatnými časťami informačného systému
  • využitie komerčných i Open Source technológií
 • Implementácia gis technológií
  • inštalácia, konfigurácia a optimalizácia serverových i desktopových Esri technológií
  • inštalácia, konfigurácia a optimalizácia Open Source GIS technológií
 • Zaistenie a spracovanie geodát
  • katastrálne mapy a ich odvodeniny, blokové mapy, technické mapy, územné plány, povodňové plány a i.
  • tvorba base máp, georeferencovanie, optimalizácie pre výkon
  • spracovanie špecifických dát na zákazku
  • dátové a geografické analýzy
  • štandardné dátové modely (ÚAP/ÚPD) i dátové modely na zákazku
 • Kartografická produkcia
  • spracovanie dát a tvorba digitálnych i tlačených mapových výstupov
  • prispôsobenie obsahu, vzhľadu a konkrétnemu účelu
  • tvorba mapových schém pre dopravu i iné užívanie
 • Analýzy, štúdie, odborné konzultácie
  • analýzy a projekty geografických informačných systémov
  • návrhy a optimalizácia dátových skladov, dátové modely
  • odborné konzultácie v oblasti geoinformačných technológií a dát
Menu
Hore Domov