Referencie

GIS pre verejnú správu

 • GISPLAN mesta Košice

  Geoportál mesta Košice umožňuje zamestnancom mesta spravovať a pre verejnosť publikovať veľkú časť priestorových údajov. Jedná sa napríklad o správu majetku mesta, publikovanie územného plánu, zverejňovanie cestovných poriadkov hromadnej dopravy alebo obmedzení v doprave, priestorové informácie o zariadeniach mestskej polície alebo pamätihodnostiach, správu odpadového hospodárstva a mestskej zelene. Mesto na tomto portáli taktiež zverejňuje pre občanov informácie z oblasti regionálneho rozvoja.

 • GISPLAN Bratislava - Staré mesto

  GISPLAN mestskej časti Bratislava - Staré mesto je komplexný geoportál pre mesto s verejným prístupom občanov. Ako mapový podklad je použitá bloková mapa, katastrálna mapa, rastrová mapa ZBGIS, ortofotomapy v časovom slede, a hypsometrická mapa s možnosťou nastavenia priehľadnosti. Zamestnanci mesta môžu efektívne spravovať databázu reklamných zariadení, viesť evidenciu psov, pasport komunikácií a odpadu.

 • GISPLAN Banská Bystrica

  Komplexný geoportál pre mesto Banská Bystrica sprístupňuje svojim občanom informácie o životnom prostredí, bezbariérových prístupoch, reklamných zariadeniach a zverejňuje taktiež územný plán mesta.

 • Ďalšie realizácie z oblasti GIS pre verejnú správu nájdete tu.

Agendové IS verejnej správy

  • Dane a majetok
  • Pasport reklamných zariadení
  • Evidencia nehnuteľného majetku
  • Územný plán mesta/obce
  • Pasport komunikácií
  • Pasport vodovodov a kanalizácií
  • Správa mestskej zelene
  • Pasport hrobových miest
  • Program starostlivosti o lesy
  • Pasport odpadového hospodárstva
  • Cenová mapa mesta
  • Mestská polícia
  • Evidencia psov
  • Bezbariérové prístupy
  • Evidencia parkovacích miest
  • Evidencia uzávierok komunikácií
  • Verejný prístup na geoportál pre občanov nasadený u väčšiny našich zákazníkov

Elektronizácia služieb pre občanov

 • Elektronizácia služieb mesta Košice

  • Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
  • Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov
  • Informovanie o pamätihodnostiach
  • Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
  • Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.
  • Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
  • Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku
  • Informovanie o územnom pláne
  • Informovanie o mestskej autobusovej doprave
  • Informovanie o odpadovom hospodárstve
 • Elektronizácia služieb mesta Bratislava

  • Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
  • Informovanie o školských obvodoch
  • Informovanie o územnom pláne
  • Pripomienkovanie územného plánu obce
  • Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

GIS pre špecifické oblasti

 • GIS modul „Systému pre podporu rozhodovania (SPR)“ pre potreby Štátnej ochrany prírody, Slovenskej republiky

  Modul GIS ktorý sme implementovali v Systéme pre podporu rozhodovania (Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky) rieši problematiku mapovania, obnovy a aktualizácie údajov o lesných, nelesných biotopoch a o rastlinách a živočíchoch.

 • GIS pre Hydromeliorácie, štátny podnik

  Webová mapová aplikácia pre špecifické účely správy závlahových objektov, odvodnení a technicko-prevádzkových celkov štátneho podniku Hydromeliorácie.

Aplikácia pre verejnú dopravu

 • IREDO

  IREDO zahŕňa miestne a diaľkové vlaky a regionálne autobusy Královohradeckého a Pardubického kraja. Pre IREDO sme navrhli a dodali systém, ktorý v reálnom čase sleduje premávku vozidiel v záujmovom území a vyhodnocuje ho voči aktuálnemu prevádzkovému poriadku. Taktiež poskytuje dispečerom možnosť reagovať na výnimočné stavy (napr. meškanie) prostredníctvom priamej komunikácie s vodičmi. Okrem operatívneho riadenia premávky systém umožňuje aj spätné hodnotenie jazdy jednotlivých spojov.

Operačné a krízové riadenie zložiek IZS

 • IZS Operátor DSS

  IZS Operátor DSS je klientska aplikácia pre pracovníkov operačných stredísk zložiek Integrovaného záchranného systému. Aplikácia poskytuje dispečerovi nástroje na rýchle vyriešenie krízovej situácie ako je lokalizácia volajúceho, zobrazenie vozidiel záchrannej služby, aktuálnych dopravných informácií či ostatných riešených situácií. Podrobný popis produktu nájdete tu (v češtine). Je zrejmé, že aplikácia tohto typu musí spĺňať vysoké nároky na výkon a stabilitu. IZS Operátor DSS je nasadený na piatich krajských operačných strediskách ZZS a na všetkých hasičských dispečerských pracoviskách v ČR.

Lokalizačné, navigačné a AVL systémy

 • GPS monitoring pre mestskú políciu Hradec Králové

  Systém, ktorý sme vyvinuli pre mestskú políciu HK, umožňuje on-line sledovanie polohy vozidiel i peších strážnikov. Údaje o polohe sú zbierané z vysielačiek so zabudovaným GPS, ukladané do databázy a následne zobrazované na mape. Dispečer tak môže on-line sledovať pohyb jednotlivých vozidiel i strážnikov a bezprostredne reagovať na vzniknuté situácie. Okrem zobrazenia aktuálnych dát systém umožňuje štatistické vyhodnotenie pohybu (doby jazdy/chôdze a státia) objektov.

 • NAVIS SPS

  Pre Štátnu plavebnú správu (SPS) sme vytvorili mobilnú aplikáciu pre riečnu navigáciu. Aplikácia zobrazuje bežné navigačné informácie (pozície, rýchlosť, smer plavby) aj plavebné značky aktuálnej plavebnej dráhy, čo prináša výrazné uľahčenie navigácie napr. pri zníženej viditeľnosti. Medzi ďalšie funkcie patrí signalizácia opustenia plavebného koridoru či zaznamenanie a spätné prehrávanie záznamu plavby.

Kartografické a dátové produkčné systémy

 • Informačný systém štátneho mapového diela

  Pre Zememeračský úrad Českej republiky sme dodali systém pre tvorbu základných máp stredných merítok. Jedná sa o komplexný kartografický produkčný systém, ktorý naplno pokrýva požiadavky na tvorbu a aktualizácií kartografických databáz a základných a tematických máp. Systém umožňuje efektívne plánovať, riadiť, kontrolovať a vyhodnocovať produkčný proces. Toto riešenie úplne nahradilo pôvodný súborový spôsob uloženia dát bezšvovými databázami.

 • Digitálne mapy Prahy

  Digitálna mapa Prahy (DMP) je základné polohopisné mapové dielo, ktoré sprístupňuje katastrálnu a technickú mapu hlavného mesta ČR. V rámci tohto projektu sme vyvinuli a dodali systém pre správu DMP. Súčasťou projektu bolo prevedenie dátového skladu do nového dátového modelu, zaistenie procesu aktualizácie a návrh a implementácie SW (vr. nástrojov na výdaj dát). Tento projekt je unikátny mj. aj kombináciou použitých technológií (Esri, Bentley, Oracle).

Menu
Hore Domov