Reference

GIS veřejné správy

 • Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

  Geoportál Plzeňského kraje je komplex vzájemně provázaných aplikací, který poskytuje přehledný a jednotný přístup k velkému množství geodat kraje. Uživatelé zde naleznou všechny důležité informace týkající se územního plánování a odkazy na desítky mapových aplikací. V sekci „Ke stažení” jsou připraveny mapové kompozice, datové sady a dokumenty vztahující se k portálu.

 • Jednoúčelové aplikace pro Magistrát města Brna

  Jednoúčelové aplikace jsou pro svou přehlednost a snadné ovládání velmi oblíbené u uživatelů z řad široké veřejnosti. Ve spolupráci s brněnským magistrátem jsme vytvořili již řadu takovýchto aplikací: uzavírky komunikací, rozvojové lokality, územní plán, cenová mapa, kontejnery na tříděný odpad, městské hřbitovy, příměstské lesy, koordinace výkopových prací, zdroje znečišťování ovzduší a další.

 • Mapový server CRR ČR

  Mapový server Centra pro Regionální rozvoj České republiky (CRR ČR) patří k nejkomplexnějším veřejně přístupným mapovým portálům u nás. Integruje velké množství datových zdrojů a řadu specializovaných, vzájemně provázaných mapových aplikací. Kromě standardních mapových funkcí plní porál další úlohy, jako je generování tematických map nebo poskytování mapových služeb. Mapový server poskytuje i řadu mobilních aplikací.

 • Připomínkování územních plánů města Jihlavy

  Územní plány obcí jsou jedním ze zásadních podkladů pro rozhodování v území a jeho další rozvoj. Ve spolupráci s MM Jihlavy jsme vytvořili unikátní webové řešení, které slouží ke sběru a evidenci připomínek a námitek občanů k ÚP. Díky propojení na spisovou službu úřadu systém zjednodušuje proces vyhodnocení připomínek včetně automatického generování odpovědí žadateli.

 • Mapové reporty a veřejné aplikace pro Geoportál Ministerstva zdravotnictví

  Pro Geoportál Ministerstva zdravotnictví jsme s pomocí nástrojů business intelligence připravili na sedmdesát mapových reportů s možností nastavení filtrace dat. Jedná se o bodové reporty, nebo reporty agregované na kraje/okresy. Tyto výstupy slouží při vyhodnocování a rozhodování v oblasti hygieny, pitné vody a epidemiologie. Součástí projektu byly také tři mapové aplikace pro veřejnost: Koupací vody, Letní dětské tábory a Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI).

 • Zpracování katastrálních map

  Katastrální mapa a data katastru nemovitostí obecně jsou nepostradatelnou vrstvou mapových aplikací GIS veřejné správy. S tvorbou a zpracováním dat katastru nemovitostí máme mnohaleté zkušenosti. Do našeho portfolia nabízených služeb vedle jiných patří i přepracování analogové katastrální mapy na digitální katastrální mapu (DKM) nebo katastrální mapu digitalizovanou (KMD).

Agendové IS veřejné správy

 • ZIS a GIS města Chodova

  V rámci projektu byl vybudován komplexní integrovaný městský ZIS a GIS na platformě webových technologií. Systém poskytuje jednotné uživatelské prostředí, snadnější administraci a moderní zabezpečení. Obsahuje aplikace základních registrů a správních agend, aplikace pro správu majetku a dokumentů, evidenční agendy a další. Kromě interních potřeb úřadu také zajišťuje přístup k vybraným aplikacím pro externí uživatele a veřejnost.

 • Informační systém VODA

  Statutární město Hradec Králové realizovalo projekt Informační systém ve vodním hospodářství (IS VODA), který slouží jako nástroj pro podporu rozhodování ve vodním hospodářství. T-Mapy se v projektu podílely na aktivitách souvisejících s návrhem, kompilací a verifikací IT řešení a vytvoření interaktivní nadstavby GIS včetně sestavení různých modelových variant a tematických vrstev.

Aplikace pro veřejnou dopravu

 • Dopravní dispečink integrovaného dopravního systému IREDO

  IREDO zahrnuje místní a dálkové vlaky a regionální autobusy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Pro IREDO jsme navrhli a dodali systém, který v reálném čase sleduje provoz vozidel v zájmovém území a vyhodnocuje ho vůči aktuálnímu jízdnímu řádu. Také poskytuje dispečerům možnost reagovat na výjimečné stavy (např. zpoždění) prostřednictvím přímé komunikace s řidiči. Vedle operativního řízení provozu systém umožňuje i zpětné hodnocení jízdy jednotlivých spojů.

Operační a krizové řízení složek IZS

 • IZS Operátor DSS

  IZS Operátor DSS je klientská aplikace pro pracovníky operačních středisek složek Integrovaného záchranného systému. Aplikace poskytuje dispečerovi nástroje pro rychlé vyřešení krizové situace jako je lokalizace volajícího, zobrazení vozidel záchranné služby, aktuálních dopravních informací či ostatních řešených situací (podrobný popis produktu naleznete zde). Je zřejmé, že aplikace tohoto typu musí splňovat vysoké nároky na výkon a stabilitu. IZS Operátor DSS je nasazen na pěti krajských operačních střediscích ZZS a na všech hasičských dispečerských pracovištích v ČR.

Lokalizační, navigační a AVL systémy

 • GPS monitoring pro městskou policii Hradec Králové

  Systém, který jsme vyvinuli pro městskou policii HK, umožňuje on-line sledování polohy vozidel i pěších strážníků. Údaje o poloze jsou sbírány z vysílaček se zabudovaným GPS, ukládány do databáze a následně zobrazovány v mapě. Dispečer tak může on-line sledovat pohyb jednotlivých vozidel i strážníků a bezprostředně reagovat na vzniklé situace. Vedle zobrazení aktuálních dat systém umožňuje statistické vyhodnocení pohybu (doby jízdy/chůze a stání) objektů.

 • NAVIS SPS

  Pro Státní plavební správu (SPS) jsme vytvořili mobilní aplikaci pro říční navigaci. Aplikace zobrazuje běžné navigační informace (pozice, rychlost, směr plavby) i plavební značky aktuální plavební dráhy, což přináší výrazné usnadnění navigace např. při snížené viditelnosti. Mezi další funkce patří signalizace opuštění plavebního koridoru či zaznamenání a zpětné přehrávání záznamu plavby.

Kartografické a datové produkční systémy

 • Informační systém státního mapového díla

  Pro Zeměměřický úřad jsme dodali systém pro tvorbu základních map středních měřítek. Jedná se o komplexní kartografický produkční systém, který plně pokrývá požadavky na tvorbu a aktualizaci kartografických databází a základních a tematických map. Systém umožňuje efektivně plánovat, řídit, kontrolovat a vyhodnocovat produkční proces. Toto řešení také zcela nahradilo původní souborový způsob uložení dat bezešvými databázemi.

 • Digitální mapa Prahy

  Digitální mapa Prahy (DMP) je základní polohopisné mapové dílo, které zpřístupňuje katastrální a technickou mapu hlavního města. V rámci tohoto projektu jsme vyvinuli a dodali systém pro správu DMP. Součástí projektu bylo převedení datového skladu do nového datového modelu, zajištění procesu aktualizace a návrh a implementace SW (vč. nástrojů pro výdej dat). Tento projekt je unikátní mj. i kombinací použitých technologií (Esri, Bentley, Oracle).

Menu
Nahoru Domů