Vyskúšajte moderné GIS riešenia pre mestá a obce

Čo je GISPLAN

Geografický informačný systém pre podporu efektívneho riadenia miest a obcí. Vizualizácia priestorových javov za pomoci nástroja GISPLAN Vám umožní pozerať sa na správu Vašeho mesta alebo obce z úplne nového uhla pohľadu.

Do riešenia je možné zapracovať akékoľvek podkladové mapy a vizualizovať rozličné dáta. Štandardom však je zapracovanie katastrálnej mapy so zabezpečením jej pravidelnej aktualizácie, ortofotomapy, základnej mapy, územného plánu, hypsometrické podklady, historické mapy a rôzne iné podľa požiadaviek zákazníka.

Ukážka užívateľského prostredia aplikácie GISPLAN: hlavný rozcestník a mapová aplikácia s katastrálnou mapou
Ukážka užívateľského prostredia aplikácie GISPLAN: hlavný rozcestník a mapová aplikácia s katastrálnou mapou.

Čo GISPLAN dokáže?

 • efektívne spravovať priestorové informácie na rozličných mapových podkladoch,
 • rýchla identifikácia parcelnej plochy (číslo parcely, číslo LV, druh, vlastníci...) a objektov,
 • vygenerovanie listu vlastníctva do PDF jedným kliknutím,
 • lokalizácia - vyhľadávanie podľa adresy alebo parcelného čísla,
 • členenie územia do územných celkov,
 • tlačové výstupy s možnosťou vkladania záujmových bodov (tzv. POI),
 • meranie plôch a vzdialeností,
 • správa používateľských prístupov a používateľských skupín,
 • tvorba vlastných ochranných pásiem rôznych typov objektov.

Tematické nadstavby

Tematické nadstavby sú databázové a mapové aplikácie rozširujúce základný obsah a funkcionalitu GISPLAN o správu a publikáciu špecifických dát a informácií:

 • Dane a majetok - vizualizácia daní za pozemky v katastrálnej mape (integrácia s informačným systémom samosprávy)
 • Pasport reklamných zariadení
 • Evidencia nehnuteľného majetku
 • Územný plán s elektronickým procesom pripomienkovania a prijímania podnetov od občanov
 • Pasport verejného osvetlenia
 • Pasport komunikácií
 • Pasport vodovodov a kanalizácií
 • Pasport hrobových miest
 • Životné prostredie / pasport zelene
 • Inžinierske siete
 • Mestská hromadná doprava
 • Školské obvody
 • Správa mestskej zelene
 • Program starostlivosti o lesy - mapová aplikácia
 • Pasport odpadového hospodárstva
 • Cenová mapa mesta
 • Regionálny rozvoj mesta/obce
 • Mestská polícia – správa monitorovacích zariadení
 • Evidencia psov
 • Bezbariérové prístupy
 • Rozdiely informácií medzi mestským informačným systémom a katastrom nehnuteľností
 • Evidedncia parkovacích miest
 • Evidencia dopravného značenia
 • Evidencia dopravných komunikácií
 • Evidencia uzávierok komunikácií
 • Zimná údržba cestných komunikácií
 • Evidencia záujmových bodov / pamätihodnosti, záložne, bazáre, výkup drahých kovov a iné
 • Evidencia výrubu drevín
 • Evidencia kosených plôch
 • Mestský mobiliár
Nadstavbové moduly Dane, Pasport reklamných zariadení, Pasport zelene a Evidencia psov.

Kontakt na predajcu

Ján Čura
GSM: +421 948 761 665
e-mail: jan.cura@tmapy.sk

Menu
Hore Domov